Våre godkjenninger og sertifiseringer

Et laboratorium er ikke bare en “kiosk på hjørnet” og det er av viktigste betydning at resultatene som laboratoriet kommer frem til er til å stole på.

Det å drive et laboratorium betyr også at man er nødt til å håndtere biologiske agens, kjemikalier og andre potensielt farlige stoffer. Våre ansattes trygghet på jobb er viktig for oss, og vi jobber kontinuerlig for å redusere vårt fotavtrykk og risiko for at ansatte skader seg på jobb. 

For å ivareta arbeidet med kvalitet, helse, miljø og sikkerhet har arbeidet vi hardt for å inneha og opprettholde godkjenninger og sertifiseringer. 

Det at vi innehar disse godkjenningene og sertifiseringene betyr at vi på den måten er gjenstand for ekstern revisjon av områdene som dette gjelder for, og at vi kontinuerlig forbedrer oss ift å tilfredstille kravene vi selv har valgt å stille til oss og vår produksjon.

Nedenfor har vi valgt å presentere våre godkjenninger og sertifiseringer slik at du kan lese mer om hvilke krav vi tilfredsstiller og kvalifiserer til.

Norsk Akkreditering

Det å være akkreditert betyr at vi blir uavhengig vurdert ift kompetanse, integritet og uavhengighet. Vi er akkreditert iht ISO 17025, og vi er akkreditert for fagområdene P12 (kjemi) og P16 (mikrobiologi).

Vurderingen innbefatter organisasjonenes evne og vilje til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav. Norsk akkreditering er det nasjonale organet for teknisk akkreditering i Norge.

Akkreditering skal sikre tillit til varer og tjenester. For at et måleresultat, produkt eller tjeneste skal ha tillit og aksept må det være et system for gjensidig godkjenning. Akkreditering sikrer en uavhengig kvalitetsvurdering. Norsk akkreditering skal bidra til å trygge varer og tjenester i Norge, slik at forbrukerne kan være sikre på at de produkter og tjenester de benytter er gode nok.

Akkreditering gir et pålitelig og uavhengig bevis på at bedriftens aktivitet er i samsvar med akkrediteringsstandarden og relevante normative dokumenter.

EPIM JQS

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et norsk sertifiseringssystem for miljøledelse. Miljøfyrtårn er anerkjent av EU i henhold til artikkel 45 i regulativ 1221/2009, og er dermed gyldig ved offentlige anbud.

Som Miljøfyrtårn bidrar vi til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere!

Vi har oppfylt strenge krav til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk. Dette er dokumentert ved et eget miljøfyrtårnsertifikat som er påført gyldighetsperiode. Vi kan i tillegg gjennom vår årlige miljørapportering dokumentere de konkrete miljøprestasjonene.

Vi ble sertifisert 10.06.2021 og har fått Nasjonalt sertifikat nr. 11643.

 

IA-bedrift

Inkluderende arbeidsliv er et arbeidsliv for alle som kan og vil bidra. Avtalen skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

IA-samarbeidets mål er å skape et arbeidsliv med plass til alle, gjennom å forebygge sykefravær og frafall i hele det norske arbeidslivet. Hovedmålet med avtalen er å få ned sykefraværet med 20 %.

I virksomheter som har IA-avtale kan den ansatte kan bruke egenmelding i 8 sammenhengende dager og totalt 24 egenmeldingsdager over en periode på 12 måneder. Fridager regnes inn i egenmeldingsperioden. 

Godkjent lærebedrift

En godkjent lærebedrift gir opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater eller kandidater for fagbrev på jobb.

Bedriften er faglig vurdert av yrkesopplæringsnemnda og godkjent av fylkeskommunen.

Lærebedriften har en faglig leder som har ansvaret for at opplæringsloven § 4-3 tredje ledd blir fulgt. Faglig leder skal ha minimum 5 års praksis i faget eller fag / svennebrev eller annen relevant utdanning.  

Lærebedriften skal ha en intern plan for opplæringen som tilfredsstiller kravene etter forskriften § 3-4, og sikre at studenten får arbeidsoppgaver som dekker hoveddelen av målene i lærefaget til studenten, samt skape et godt arbeids- og læremiljø.